PRIHLÁSIŤ SA
0,00 

Ochrana osobných údajov

VOLLEYBALL INSTITUTE             Informácia pre klienta o spracúvaní osobných údajov 

Vážený klient, prosíme Vás, aby ste a oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

Kto sme a kde nás nájdete?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť MARTIN NEMEC VOLLEYBALL INSTITUTE s.r.o., so sídlom Plynárenská 3B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 52 953 882, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 143213/B. Naša spoločnosť je tzv. prevádzkovateľom. Pokiaľ máte otázky o osobných údajov, môžete nás kontaktovať emailom na adrese info@volleyball-institute.com alebo poštou na adrese vyššie.

 

 

 

Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania

 

 

Údaje zmluvnej dokumentácie

Schválením našich všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako „VOP“) alebo, v prípade klientov do 16 rokov, vyplnením registračného formulára prostredníctvom zodpovedného zástupcu ste s nami uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb. Osobné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii (vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o klientovi) najmä meno, priezvisko a email. Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Po skončení zmluvy budeme tieto údaje ďalej spracúvať na účely nášho oprávneného záujmu, ktorým je uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov, spravidla po dobu 4 rokov od prvej možnosti právo uplatniť. Záznamy si ponechávame mesiac po poskytnutí služby.

Údaje o poskytovaní služieb

Vyplnením kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a email. Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu. Právnym  základom spracovanie je súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia.

Účtovná agenda a dane

Údaje o obsahu služieb a platbách evidujeme aj na účely daňovej evidencie a účtovníctva, na právnom základe zákonnej povinnosti (najmä povinností podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) po dobu určenú predpismi, spravidla 10 rokov.

Zdravotné údaje

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje o zdravotnom stave klientov s výnimkou nasledovných prípadov,

(a)    Kedy je ich spracúvanie uložené prevádzkovateľovi ako právna povinnosť predpismi alebo rozhodnutiami príslušného slovenského orgánu (najmä za účelom ochrany verejného zdravia) napríklad vyhlášky 16/2002 Úradu verejného zdravotníctva SR – v takom prípade sa spracúvajú na základe právnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na dobu podľa príslušného predpisu alebo nariadenia a na základe výnimky podľa čl.9 ods. 2 písm. g) alebo i), alebo

(b)   V prípade, kedy klient udelil na ich spracúvanie osobitný súhlas prevádzkovateľovi. V takom prípade sú osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, na dobu určenú v takom súhlase. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme klientov, že tréneri pri individuálnom cvičení nie sú zamestnancami prevádzkovateľa a prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje, ktoré klient poskytuje trénerom ani nezodpovedá za ich spracúvanie ani sa na ich spracúvanie nevzťahuje táto informácia.

Marketing

Na účely marketingu používame Vaše osobné údaje (email, meno a priezvisko) na právnom základe Vášho súhlasu do jeho odvolaniam. Poskytnutie súhlasu dobrovoľné a súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak ste naším klientom, môžeme Vaše kontaktné osobné údaje použiť na marketing aj na právnom základe oprávneného záujmu. Na takéto účely spracúvame údaje najviac 5 rokov od vašej poslednej návštevy. Toto spracovanie je predmetom práva namietať.

 

Sociálne siete

Na sociálnych sieťach môžeme za účelom podpory našej činnosti zverejňovať fotky alebo videá z tréningov, resp. campov. Právnym  základom spracovanie je súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia.

Cookies

Pri používaní našej webovej stránky alebo stránky nášho registračného a rezervačného systému sa do Vášho počítača môžu ukladať malé súbory (cookies), ktoré môžu prenášať a ukladať údaje. Nevyhnutné cookies sa spracúvajú na právnom základe oprávneného záujmu, podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorým je správne fungovanie webovej stránky a registračného a rezervačného systému. V súčasnom nastavení webovej stránky sa používajú iba cookies za účelom správneho fungovania web stránky, a to cookie phpsessid, ktoré umožňuje zachovanie stavu relácie používateľa v rámci návštevy web stránky a spracúva a uchováva sa iba po dobu prehliadania stránky (session).

 

Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov

 

 

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci, napr. tréneri, ktorých mená sú zverejnené na webovej stránke Volleyball Institute (www.volleyball-institute.com), v môžu spracúvať kontaktné a identifikačné údaje klientov, rezervácie a platobné údaje na účely poskytovania služieb.

Analýzy

Pre účely služieb „analýza hráča“, „analýza zápasu“ a „analýza súpera“ spracúvame dodatočné údaje týkajúce sa hráčov, ktoré môžu byť osobnými údajmi. Vo video záznamoch poskytnutých klientom sa môže spracúvať podobizeň osoby/osôb, ktorá je predmetom analýzy. Klient je prevádzkovateľom daných osobných a bude zodpovedať za to, že vložené video bolo natočené v súlade s pravidlami Nariadenia.

 

Prijímanie platieb

Správca platobnej brány, správca platobného terminálu (údaje z platobnej karty, identifikácie platiteľa a poplatku).

Právne nároky

Spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční poradcovia, právni poradcovia (môžu spracúvať identifikačné údaje, údaje o právach a povinnostiach, údaje o pohľadávkach, údaje potrebné preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Vaše údaje okrem toho poskytujeme alebo sprístupňujeme orgánom verejnej správy, ak nám to ukladá zákon.

 

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

 

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas možno odvolať emailom na adrese info@volleyball-institute.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. Súhlas na doručovanie marketingových informácií môžete odvolať (z odberu sa odhlásiť) aj na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii.

 

Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u prevádzkovateľa, alebo emailom na adrese   info@volleyball-institute.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu prevádzkovateľa.

 

Ďalšie Vaše práva

·        Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu.

·        Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

·        Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke.

·        Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.

·        Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

 

Práva si môžete uplatniť emailom na adrese info@volleyball-institute.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu prevádzkovateľa. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť.

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov/uoou

MARTIN NEMEC VOLLEYBALL INSTITUTE s.r.o.

 

Baví vás volejbal a chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

© Volleyball Institute - Martin Nemec | 2022