PRIHLÁSIŤ SA
0,00 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto VOP upravujú podmienky poskytovania koučingových, mentorských a trénerských služieb a predaja tovarov cez webovú stránku Volleyball Institute www.volleyball-institute.com, ktorú prevádzkuje Prevádzkovateľ a predaja.

1.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto VOP a to kedykoľvek, zmeny oznámiť na webovej stránke Volleyball Institutewww.volleyball-institute.com. Je v záujme Klienta pravidelne kontrolovať webovú stránku Prevádzkovateľa, pretože poskytovanie Služieb Prevádzkovateľom sa vždy riadi VOP aktuálnymi v čase poskytnutia Služby/dodania Tovaru.

II. Definované Pojmy

2.1 Pre účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

 Autorský zákon je zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon;

 Cena je odmena za konkrétnu Službu/Tovar poskytnutú Prevádzkovateľom uvedenú na webovej stránke Volleyball Institute (www.volleyball-institute.com);

 Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať alebo využíva Služby Prevádzkovateľa a nakupuje Tovar od Prevádzkovateľa podľa čl. III týchto VOP;

 Ministerstvo je ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky;

 Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

 Prevádzkovateľ je spoločnosť MARTIN NEMEC VOLLEYBALL INSTITUTE s.r.o., so sídlom Plynárenská 3B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 52 953 882, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 143213/B;

 Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Klientovi vrátane osobných údajov;

 Služby sú služby poskytované Prevádzkovateľom podľa čl. III týchto VOP, ktorými sú najmä, avšak nie výlučne, analýzy, cvičenia a online trénovanie;

 Tovar sú produkty predávané Prevádzkovateľom podľa čl. III týchto VOP

 Volleyball Institute je inštitút prevádzkovaný Prevádzkovateľ, ktorý ponúka Služby;

 Zákon o ASR je zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 Zákon o ochrane spotrebiteľa je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov;

 Zákon o zmluve uzavretej na diaľku je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 Zmluva je zmluva o poskytovaní S00lužieb alebo predaji Tovaru podľa čl. III týchto VOP medzi Prevádzkovateľom a Klientom

III. Služby/Tovary a ceny

3.1 Prevádzkovateľ poskytuje Služby a predáva Tovary za Ceny, ktoré sú bližšie špecifikované na webovej stránke Volleyball Institute (www.volleyball-institute.com).

0
3.2 Prevádzkovateľ nie je platca DPH, čiže vyššie uvádzané sú bez ďalších daní a poplatkov.

3.3 K uvedeným cenám Tovaru pripočítavame nasledovné poštovné, ktorého výška je uvedená pri objednávke konkrétneho tovaru a ktorého výška závisí od miesta dodania.

3.4 Prevádzkovateľ je viazaný cenou uvedenou na webovej stránke v momente vykonania nákupu.

IV. Uzatvorenie zmluvy, registrácia

4.1 K uzatvoreniu Zmluvy medzi Klientom a Prevádzkovateľom dôjde na základe návrh na uzavretie zmluvy (elektronická objednávka) zo strany Klienta a na písomného prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.

4.2 Návrh na uzavretie Zmluvy je možné uskutočniť iba vyplnením objednávkového formulára konkrétnej Služby alebo Tovaru na webovej stránke Volleyball Institute a jeho odoslaním Prevádzkovateľovi. Podmienkou platnosti návrhu na uzavretie Zmluvy (elektronickej objednávky) je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky.

4.3 Odoslaním návrhu na uzavretie zmluvy vyslovuje Klient súhlas s týmito VOP, ako aj s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Volleyball Institute (www.volleyball-institute.com/privacy-policy ).

4.4 Včasné písomné prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy, t.j. potvrdenie elektronickej objednávky Klienta, nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu Klienta. Včasné písomné prijatie znamená 7 pracovných dní odo dňa odoslania Návrhu na uzavretie Zmluvy. Mlčanie alebo nečinnosť Prevádzkovateľa neznamenajú prijatie návrhu a uzavretie Zmluvy, ani potvrdenie objednávky.

4.5 Zmluvu môže uzavrieť elektronicky prostredníctvom objednávkového formuláru samostatne iba Klient 16 rokov a to s ohľadom na čl. 8 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Zároveň sa má za to, že až vek 16 rokov je dostatočným na to, aby Klient sám uzavrel zmluvu riadiacu sa týmito VOP s Prevádzkovateľom v súlade s § 9 Občianskeho zákonníka. V mene a za Klienta mladšieho ako 16 rokov uzatvára zmluvu s Prevádzkovateľom jeho zákonný zástupca osobne, a to buď prostredníctvom rozšíreného objednávkového formulára alebo potvrdením uzavretia Zmluvy v písomnej forme.

4.6 Klient sa môže spolu s odoslaním návrhu na uzavretie Zmluvy vykonať Registráciu. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu. S Registráciou sa spájajú určité rýhody, napr. možnosť sledovať stav svojich objednávok a Zmlúv. Registrácia nie je podmienkou pre vyplnenie objednávkového formulára a odoslanie návrhu na uzavretie Zmluvy.

4.7 Registráciu môže vykonať ohľadom na čl. 8 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov iba osoba staršia ako 16 rokov. V mene a za Klienta mladšieho ako 16 rokov uzatvára zmluvu s Prevádzkovateľom jeho zákonný zástupca osobne, a to buď prostredníctvom rozšíreného objednávkového formulára alebo potvrdením uzavretia Zmluvy v písomnej forme.

4.8 Vykonaním Registrácie vyjadruje Klient súhlas s týmito VOP, ako aj s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Volleyball Institute (www.volleyball-institute.com/privacy-policy). Registráciu môže Klient kedykoľvek zrušiť.

V. Skončenie zmluvy a odstúpenie od nej

5.1 Zmluva medzi Klientom a Prevádzkovateľom sa automatický skončí poskytnutím Služby/dodaním Tovaru a zaplatením Ceny. K uzatvoreniu Zmluvy medzi Klientom a Prevádzkovateľom dôjde na základe návrh na uzavretie zmluvy (elektronická objednávka) zo strany Klienta a na písomného prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.

5.2 Prevádzkovateľ môže od Zmluvy odstúpiť pred poskytnutím Služby z dôvodov na strane tretej strany, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre poskytnutie Služby, resp. zo zdravotných dôvodov osoby poskytujúcej Služby. Na tento prípad sa primerane (mutatis mutandis) uplatní čl. 5.5 a čl. 5.6 tejto Zmluvy.

5.3 Klient má právo odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 7 Zákona o zmluve uzavretej na diaľku a to v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy.

5.4 Klient nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie Služby uskutočnilo jeho výslovným súhlasom a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby.

5.5 Odstúpenie od Zmluvy je Klient povinný doručiť Prevádzkovateľovi do uplynutia vyššie uvedenej lehoty a to spravidla na formulári, ktorý je prílohou č. 1 týchto VOP. Formulár je možné doručiť poštou alebo elektronicky na emailovú adresu Prevádzkovateľa info@volleyball-institute.com Lehota je zachovaná ak je v jej posledný deň odstúpenie podané na prepravu (odoslané).

5.6 Prevádzkovateľ do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy vráti uhradenú Cenu bankový účet Klienta uvedený v odstúpení od zmluvy. Vrátenie Ceny v hotovosti nie je možné.

VI. Reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných Služieb a za vady Služieb/Tovaru v zmysle platných právnych predpisov, najmä § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v spojení s príslušnými ustanoveniami Zákon o ochrane spotrebiteľa.

6.2 V prípade, ak zakúpená Služba/Tovar obsahuje vady je Klient povinný uplatniť nároky z vád (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, teda v deň v ktorom nebola Služba/Tovar poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na reklamáciu zaniká. Pokiaľ sa vada týka Ceny, teda najmä ak Služba/Tovar nebola poskytnutá za Cenu uvedenú na webovej stránke Volleyball Institute alebo bola Cena nesprávne zaúčtovaná, je Klient oprávnený uplatniť vadu do 30 dní od poskytnutia Služby/dodanie Tovaru. Nároky z vád Služieb (reklamáciu) môže Klient uplatniť emailom na adrese info@volleyball-institute.com alebo písomnou reklamáciou formou poštovej zásielky na adresu Prevádzkovateľa - MARTIN NEMEC VOLLEYBALL INSTITUTE s.r.o., so sídlom Plynárenská 3B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09. Dodatočne zistené vady nebudú akceptované.

6.3 Klient je povinný pri reklamácii uviesť aspoň tieto údaje:

 dátum uplatnenia reklamácie;

 meno a priezvisko reklamujúceho Klienta, jeho kontaktná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa;

 druh reklamovanej Služby/špecifikácia Tovaru;

 dátum zakúpenia, Cena reklamovanej Služby/Tovaru a v prípade že je cena vyúčtovaná faktúrou číslo faktúry ako dokladu o zakúpení reklamovanej Služby/Tovaru;

 dôvody reklamácie a popísané reklamované vady a nárok zo zodpovednosti za vady, ktorý reklamujúci Klient požaduje;

 podpis reklamujúceho Klienta;

6.4 V prípade ak reklamácia neobsahuje informácie uvedené vyššie a tieto informácie nedoplní reklamujúci ani do 3 dní od výzvy Prevádzkovateľa na ich doplnenie, konanie o vybavení reklamácie sa zastaví a reklamácia nebude riešená.

6.5 Prevádzkovateľ po doručení reklamácie vyhotoví záznam o uplatnenej reklamácii, v ktorej uvedie údaje podľa bodu 7.3 týchto VOP a pripojí potvrdenie o doručení reklamácie Prevádzkovateľovi.

6.6 Prevádzkovateľ rozhodne podľa možností do 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje preverenie okolností poskytnutia Služby/predja Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.7 V prípade poskytnutia Služby/dodania Tovaru s vadami je Klient oprávnený a) požadovať odstránenie vád poskytnutím náhradnej Služby/náhradné Tovaru, poskytnutie chýbajúcej Služby/dodanie chýbajúceho Tovaru alebo b) požadovať odstránenie vád opravou Služby/Tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo c) požadovať primeranú zľavu z ceny Služby/Tovaru alebo d) odstúpiť od zmluvy, ak Služba nebola vôbec poskytnutá alebo Tovar nebol vôbec dodaný.

6.8 Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie v lehote podľa bodu 7.6 týchto VOP. Klient je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú Prevádzkovateľom. V lehote na vybavenie reklamácie zašle Prevádzkovateľ registrovanému Klientovi formou e-mailu alebo prostredníctvom poštovej zásielky vyjadrenie k reklamácii a o spôsobe odstránenia vád reklamovanej Služby/Tovaru.

6.9 Pokiaľ nie je konkrétne uvedené inak, riadi sa reklamačný poriadok príslušnými ustanoveniami OZ a Zákona o ochrane spotrebiteľov.

6.10 V prípade, ak je Klient spotrebiteľom, teda je to fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a nie je spokojný so spôsobom ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Klientom, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona o ASR. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-rieseniaspotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6.11 Návrh Klienta na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o ARS obsahovať:

 meno a priezvisko Klienta - spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

 presné označenie Prevádzkovateľa;

 úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Klient ako spotrebiteľ domáha,

 dátum, kedy sa Klient ako spotrebiteľ obrátil na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Prevádzkovateľom bol bezvýsledný;

 vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o ARS.

6.12 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Klient využiť formulár, ktorého vzor je Klientovi k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle ministerstva (a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Klient priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

6.13 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Klient - spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Klientom - spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VII. Osobné údaje

7.1 Osobné údaje Klientov a tretích osôb spracúva Prevádzkovateľ za podmienok, ktoré sú uvedené v Informácii o spracúvaní osobných údajov Volleyball Institute (www.volleyball-institute.com/privacy-policy ) a s ktorými sa Klient oboznamuje pri registrácii.

7.2 Otázky Prevádzkovateľovi, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, mu môžete adresovať na adresu MARTIN NEMEC VOLLEYBALL INSTITUTE s.r.o., so sídlom Plynárenská 3B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 alebo v elektronickej podobe na e-mail adresu: info@volleyball-institute.com

VIII. Orgány dohľadu

8.1 Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

8.2 Dohľad nad spracúvaním osobných údajov a plnením povinností prevádzkovateľa
vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk/uoou/).

IX. Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

9.1 Webová stránka Volleyball Institute, jej zobrazenia, a všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj všetky texty, obrázky, grafické prvky, videá a iné materiály na webových stránkach, vrátane web designu, layoutu, zdrojových kódov webovej stránky Volleyball Institute sú chránené autorským právom podľa Autorského zákona. Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k týmto webovým stránkam a ich obsahu.

9.2 Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch a iných materiáloch na webovej stránke Prevádzkovateľa sú vlastníctvom Prevádzkovateľa alebo iného výslovne uvedeného vlastníka, alebo sú zo zdroja, ktorý povoľuje ich bezplatné využívanie aj na komerčné užívanie.

9.3 Akékoľvek použitie/zneužitie vyššie uvedených prvkov chránených autorským právom alebo iným právom duševného vlastníctva je zakázané a Prevádzkovateľ bude chrániť tieto svoje práva v zmysle príslušných právnych predpisov.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým Občianskym zákonníkom, Zákonom o zmluve uzavretej na diaľku, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom

10.2 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť a/alebo dopĺňať.

10.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2022.

V Bratislave, dňa 01.10.2022

__________________________________

MARTIN NEMEC VOLLEYBALL INSTITUTE s.r.o.
Martin Nemec, konateľ

Baví vás volejbal a chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

© Volleyball Institute - Martin Nemec | 2021